Lokalni porezi, što je novo u 2017?

Od 1.1.2017. na snazi je Zakon o lokalnim porezima („Zakon“), donesen u sklopu porezne reforme 2017. Najveća izmjena sastoji se u uvođenju novog poreza na nekretnine, te ukidanju poreza na tvrtku. Pored poreza na nekretninu, ne uvode se novi porezi već se preuzimaju iz postojećeg Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ugrađuju u novi Zakon o lokalnim porezima kako bi se na efikasan i strukturiran način prilagodili ciljevima reforme poreznog sustava Republike Hrvatske.

Odredbe Zakona koje se odnose na porez na nekretnine, trebale bi stupiti na snagu s 1.1.2018., kada se ujedno ukida porez na kuće na odmor u svrhu izbjegavanja dvostrukog oporezivanja jedne nekretnine s dvije vrste imovinskih poreza. Pored toga, s primjenom poreza na nekretnine ukidaju se komunalna naknada i spomenička renta jer je jedan od ciljeva uvođenja poreza na nekretnine objedinjenje svih davanja vezanih uz nekretnine, a koji se trenutno provode kroz nekoliko različitih upravnih postupaka. Međutim, obzirom da je porez na nekretnine izazvao oštre kritike građana i brojne polemike u medijima, premijer Andrej Plenković je najavio odgodu primjene poreza na nekretnine, no ona još konkretno nije odgođena.

U svrhu provođenja Zakona za potrebe uspostavljanja plaćanja porezna na nekretnine, osobito u dijelu vezanom uz uspostavljanje, odnosno prilagođavanje evidencije o plaćanju komunalne naknade, jedinice lokalne samouprave počele su s prikupljanjem potrebnih podataka i na adrese građana odaslale u tu svrhu pripremljene upitnike. Spomenutom najavom premijera o odgodi spornog poreza, stvorila se percepcija da je takvo prikupljanje podataka neutemeljeno, na što je porezna uprava reagirala priopćenjem da lokalna samouprava ima obvezu ažuriranja svojih baza podataka (a poneke jedinice ih uopće nisu ni vodile) radi naplate javih davanja kao što su kuće za odmor i komunalna naknada.

Pored toga, jedinice lokalne samouprave bile su dužne do 30. lipnja, 2017. godine donijeti odluke kojima će, između ostalog, utvrditi visinu stope prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina, dok su do 30. studenog 2017. dužne donijeti odluku za potrebe plaćanja poreza na nekretnine u kojoj će utvrditi:

–               područja zona u gradu, odnosno općini;

–               vrijednost boda (B);

–               koeficijent zona (Kz) za pojedine zone;

–               koeficijent namjene (Kn);

–               rokove plaćanja;

–               uvjete pod kojim se za socijalno ugrožene građane može namiriti utvrđena porezna obveza;

–               izvore sredstava iz kojih će se namiriti utvrđena porezna obveza.

Sukladno Zakonu o lokalnim porezima, odredbe odluka u dijelu koji se odnose na porez na kuće za odmor, prestaju važiti s 1.1.2018., kada se taj porez ukida.

Što se ostalih izmjena tiče, naplata poreza na cestovna motorna vozila se sada obavlja prilikom registracije motornog vozila u stanicama za tehnički pregled temeljem rješenja jedinica područne (regionalne) samouprave, a ne više temeljem rješenja porezne uprave. Uvedena je i nova kategorija za oporezivanje – četverocikl.

Porez na nasljedstva i darove smanjen je sa 5% na 4% i do sada se plaćao temeljem prijave poreznog obveznika. U 2017. se ukida obveza prijave poreza na nasljedstva i darove putem prijave poreznog obveznika, ali jedino ako je ispravu ovjerio javni bilježnik odnosno ako ju je izdala nadležna institucija

Od 1.1.2017. ukinut je i porez na tvrtku, odnosno naziv, u svrhu rasterećenja poduzetnika. Postupci utvrđivanja poreza na tvrtku ili naziv koji su pokrenuti prije stupanja na snagu Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Silvia Cancedda,
Client Relationship Advisor
T: +385 1 7980 646
E: zagreb@eurofast.eu