The Amended Cyprus ip box regime – Hebrew

חוק מיסוי הקניין הרוחני המתוקן של קפריסין

  03/11/2016

בהמשך למאמרנו האחרון בנושא התיקון הצפוי לחוק מיסוי הקניין הרוחני של קפריסין (Cyprus IP Box Regime), ב-14 באוקטובר 2016, הצביע בית הנציגים של קפריסין על תיקון לחוק מיסוי הקניין הרוחני של קפריסין.

חוק מיסוי הקניין הרוחני החדש מגדיר מהם נכסים בלתי מוחשיים מוכרים, רווחים/הכנסות מוכרים, הכנסה כוללת והוצאות מוכרות, וכן קווים מנחים לניהול רשומות חשבונאיות.

השינוי המשמעותי ביותר שישפיע על מבנים קיימים רבים של קניין רוחני הוא שזכויות המשמשות לשיווק מוצרים ושירותים כגון שמות עסק, מותגים, סימנים מסחריים, תמונות וכדומה, לא ייחשבו עוד לנכסים בלתי מוחשיים מוכרים.

בנוסף, ההוצאות המוכרות יכללו רק את עלויות המחקר והפיתוח הכלליות בכל שנת מס, ובאופן בלעדי עבור פיתוח, שיפור ויצירה של נכסים בלתי מוחשיים מוכרים, את העלויות הקשורות באופן ישיר לנכסים הבלתי המוחשיים האמורים. לכך תתווסף הפחתה של הוצאה הונית (Uplift Expenditure).

חישוב ההכנסה החייבת במס תישאר כפי שהייתה בחוק מיסוי הקניין הרוחני הקודם, ותאפשר להתייחס ל-80% מההכנסות המוכרות כהוצאות מותרות לצורכי מס.  במקרה של הפסדים רק 20% מההפסדים יהיו מותרים להעברה או לפדיון לצורך הקלה קבוצתית (Group Loss Relief).

כדי לבקש את ההקלה האמורה לעיל יש להקפיד על ניהול ספרים ורשומות של הכנסות והוצאות לכל נכס בלתי מוחשי.

חוק מיסוי הקניין הרוחני ייכנס לתוקפו ביום 1 ביולי 2016.

כיצד באפשרותנו לעזור

השינויים האמורים משמעותיים ובעלי השפעה ישירה על מבנים קיימים או מתוכננים. יועצי המס והכספים שלנו כאן ב-Eurofast מוכנים לעזור לכם בבחינת הסדרי הקניין הרוחני שלכם, כדי לאמוד ולהעריך את השפעת השינוי עליכם ולסייע לכם להסתגל לחקיקה החדשה, לרבות חלונות הזדמנויות במסגרת חוק מיסוי הקניין הרוחני החדש.

זואי קוקוני, מנהלת כללית

 Eurofast Taxand Cyprus

 טל’: +357 22699222

 דוא”ל: zoe.kokoni@eurofast.eu