Primjena FATCA-e (Foreign Account Tax Compliance Act) u Hrvatskoj

U ožujku 2015. godine, Hrvatska je s SAD-om potpisala Sporazum o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (“Sporazum”). FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), odnosno Zakon  o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim institucijama, u Sjedinjenim je Američkim Državama u primjeni od 2010. godine, a svrha mu je sprječavanje off-shore utaje poreza putem unaprjeđenja transparentnosti i pristupa podacima o računima koje američki porezni obveznici imaju u drugim državama. FATCA stranim financijskim institucijama nameće obvezu izvještavanja američkoj poreznoj upravi (IRS) o podacima vezanim za američke vlasnike računa. Ukoliko financijske institucije ne postupe u skladu sa zahtjevima navedenog Zakona, SAD će na određena plaćanja iz američkog izvora ustegnuti 30 posto poreza po odbitku. Navedeni Sporazum je stupio na snagu 27. prosinca, 2016. godine što znači da su financijske institucije u Republici Hrvatskoj obvezne Poreznoj upravi do 30. lipnja 2017. godine izvršiti prvu dostavu informacija o financijskim računima američkih rezidenata, odnosno građana, za razdoblje koje se odnosi na 2014., 2015. i 2016. godinu.

Pregovori oko Sporazuma započeli su još 2012 godine. Jedan od preduvjeta za implementaciju takvog Sporazuma bilo je pristupanje Konvenciji o uzajamnoj administrativnoj suradnji u poreznim stvarima, obzirom da između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država nije sklopljen Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na dohodak i imovinu niti bilo kakva slična pravna podloga koja bi opravdala razmjenu informacija koju nalaže FATCA. Hrvatska je stoga 2014. godine pristupila navedenoj Konvenciji koja je u Republici Hrvatskoj stupila na snagu 1. lipnja, 2014. Istovremeno, u veljači 2014. godine, pokrenute su pripremne radnje za potpisivanje Sporazuma koji je u konačnici potpisan 20. ožujka, 2015. Republika Hrvatska je odabrala Model 1 (A) Sporazuma koji predviđa da hrvatsko nadležno tijelo prikuplja podatke i zatim ih proslijedi nadležnoj američkoj instituciji, a temelji se na načelu reciprociteta. Navedeni model prihvatila je većina zemalja s kojima je SAD sklopio ovaj tip sporazuma. Sporazum definira osnovne pojmove, račune o kojima se izvješćuje, rokove i način razmjene podataka, te suradnju u izvršenju i provedbi, a sadrži i dva dodatka: Dodatak 1 regulira postupak dubinske analize u svrhu definiranja računa o kojima se treba izvještavati; i Dodatak 2 koji navodi financijske institucije i korisnike na koje se FATCA ne primjenjuje.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma donesen je 12. prosinca, 2016. (NN MU 5/2016), a stupio je na snagu 27. prosinca, 2016. godine, čime su ujedno stupili na snagu članci koji reguliraju ovu razmjenu podataka s SAD-om u Zakonu o administrativnoj suradnju u području poreza (iznimka od ostatka odredbi Zakona koje su stupile na snagu tek 1. siječnja 2017., kao dio sveobuhvatne porezne reforme o kojoj smo već ranije pisali).

Obzirom da su svi pravni preduvjeti ispunjeni, od 2017. započinje prvo izvještavanje financijskih institucija sukladno zahtjevima FATCA-e. Rok za dostavu izvještaja je 30. lipnja, 2017., a Porezna uprava je sredinom travnja 2017. pustila u rad FATCA aplikaciju i pozvala sve institucije na koje se FATCA primjenjuje da se prijave kako bi dobile korisničko ime i lozinku u svrhu dostave podataka.

Implementacija ovog instrumenta izvještavanja izazvala je brojne polemike i negodovanja prvenstveno iz razloga što se njime narušava tzv. bankarska tajna, odnosno obveza da se čuvaju povjerljivima imena i adrese komitenata banke, visinu i vrstu uloga, stanje depozita, broj i vrste čuvanih vrijednosnica i drugih predmeta.

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e stupio je na snagu 27. prosinca, 2016. godine, čime započinje obveza izvještavanja financijskih institucija prema Poreznoj upravi Republike Hrvatske. Prvi rok za dostavu izvještaja je 30. lipnja, 2017. Transakcije s SAD-om ovime postaju transparentnije, a prostor za eventualnu poreznu utaju se značajno sužava. Američki se porezni obveznici moraju pripremiti na naprednu dubinsku analizu prilikom uspostave poslovanja preko računa u Republici Hrvatskoj.

Silvia Cancedda, Client Relationship Advisor
David Jakovljevic, Tax and Legal Advisor
Eurofast Croatia
T: +385 1 7980 646
E: zagreb@eurofast.eu