Izmene I dopune Zakona o PDVu u Srbiji; prosirenje mogucnosti za povracaj PDVa stranim kompanijama

19.aprila 2018.godine Narodna Skupstina Srbije je donela izmene I dopune Zakona o PDVu. Usvojeni zakon je objavljen u Sluzbenom glasniku Br. 30/2018. i stupio je na snagu 1. jula 2018.godine, sa izuzetkom odredjenih izmena I dopuna koje ce se primenjivati od 1. januara 2019.godine.

Poslednje izmene Zakona o PDVu su uslovljene harmonizacijom srpskih zakona sa zakonima Evropske Unije, a posebno sa Direktivom 2006/112/EZ koja se tice zajednickog sistema poreza na dodatu vrednost. Cilj ovih promena je kreiranje povoljnijih uslova poslovanja. Nove Izmene se odnose na momenat nastanka obaveze za PDV, a pogotovo se odnose na zastitu prava intelektualne svojine I na poreska oslobodjenja sa pravom da se odbije prethodni porez I povracaj PDVa stranim poreskim obveznicima.

Pravilo o naplati PDVa na promet usluga posredovanja kod pruzanja usluge zastite prava intelektualne svojine

Prema pomenutom pravilu, poreska obaveza koja se javlja kao rezultat izdavanja fakture pre prodaje ili pre avansnog placanja moze nastati I u vezi sa prenosom, ustupanjem I davanjem prava na koriscenje autorskih prava I prava intelektualne svojine, pod uslovom da te usluge pruza isto lice koja vrsi usluge prenosa, ustupanja I davanja prava na koriscenje autorskih prava I drugih prava intelektualne svojine. Najcesci primer u praksi se odnosi na usluge davanja prava na koriscenje softvera ( softverske licence ) koje se obezbedjuju zajedno sa uslugama odrzavanja softvera I tehnicke podrske korisniku softvera.

Slobodne zone – poresko oslobodjenje

Poresko oslobodjenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza propisano je za promet dobara koja ulaze u slobodnu zonu koje se vrsi stranom licu koje nije poreski obveznik, ali ima potpisan ugovor sa poreskim obveznikom – korisnikom slobodne zone. Dodatno, poresko oslobodjenje se odnosi na promet usluga koje su povezane sa prometom gorepomenutih dobara.

Refakcija PDVa stranom poreskom obvezniku

Strani obveznik ima pravo na povracaj poreza na promet dobara I usluga kupljenih u Republici Srbiji, ukoliko su dobra I usluge prodate licima koji su poreski obveznici u Srbiji, za dobra I usluge koja podlezu mehanizmu obrnute naplate ( tj kada obavezu obracunavanja PDVa ima primalac dobara ili usluga ). Ova promena pruza vise mogucnosti stranim obveznicima za povracaj PDVa. Navedena izmena I dopuna zakona ce se sprovoditi od 1.januara 2019.godine.

Eurofast savetuje klijente koje ce biti pogodjeni ovim izmenama da nam se obrate za strucni savet kako bi se najbolje iskoristile nove izmene I dopune zakona.


Zvezdana Radulovic
Head of Tax & Accounting
Tel: +381 11 324 14 84
zvezdana.radulovic@eurofast.eu


Please read our DISCLAIMER