Πνευματική Ιδιοκτησία

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ορθή Οικονομική Διαχείριση

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προσδίδουν μεγαλύτερη αξία στις επιχειρήσεις, και για το λόγο αυτό, κατά τη σύσταση εταιρείας διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι απαραίτητο να επιδεικνύεται η δέουσα επιμέλεια κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης όλων των υφιστάμενων πνευματικών δικαιωμάτων.

Χρειάζεται να καταβληθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης έδρας για την εταιρεία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων. Η επιλεγμένη έδρα πρέπει να διαθέτει ένα ευρύ φάσμα συμφωνιών για την αποφυγή διπλής φορολόγησης (DTT) έτσι ώστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να μπορούν να ασκηθούν σε πολλά κράτη. Επίσης, λόγω των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολόγησης, είναι προτιμότερο να επιβάλλεται μια ευνοϊκή παρακράτηση φόρου, όπου ισχύει, στα κέρδη από δικαιώματα που δικαιούται να λάβει η εταιρεία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων. Προτείνεται επίσης, η φορολογική έδρα της εταιρείας διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων να προσφέρει ένα επωφελέστερο φορολογικό καθεστώς.

 

Στη Eurofast, αναγνωρίζουμε την φορολογική πολυπλοκότητα που ανακύπτει όταν οι εταιρείες δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο, εξ αιτίας των πολλαπλών εννόμων τάξεων στις οποίες λειτουργούν. Παρόλα αυτά, με τον σωστό σχεδιασμό, αυτές οι διεθνείς δραστηριότητες μπορεί να οδηγήσουν τελικά σε μεγαλύτερη ευελιξία! Και όσον αφορά το πεδίο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τη δυνατότητα υπαγωγής σε τόσο ευνοϊκή φορολόγηση.

 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Σχεδιασμό και διάρθρωση της στρατηγικής, με βάση συγκεκριμένες ανάγκες σας.
  • Σύσταση εταιρείας διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων με σκοπό τη βέλτιστη απόδοση των δομικών πλεονεκτημάτων.
  • Μεταβίβαση μιας ήδη υφιστάμενης εταιρείας Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την εφαρμογή των ειδικών φορολογικών κανόνων επί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (IP Box).
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορολογικά θέματα.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ουσίας στον τομέα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
  • Συνεχής υποστήριξη