Επενδύσεις

funds

Βάσει του νέου νόμου περί «Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και περί «Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», και καθώς η Κύπρος στοχεύει στο να γίνει ο κορυφαίος προορισμός στην Ευρώπη στον τομέα αυτό, η Eurofast συνδράμει τους πελάτες της στην φορολογική και νομική οργάνωση των οργανισμών επενδύσεων και τη διαχείριση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.

Οργανισμοί Επενδύσεων

Η Eurofast έχει τη δυνατότητα να δώσει συμβουλές για την αποτελεσματική φορολογική οργάνωση των επενδυτικών οργανισμών τους, καθώς και για την έδρα που εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τους σκοπούς και τις ανάγκες τους.

Παρέχουμε φορολογικές και νομικές συμβουλές τόσο για την δομή του οργανισμού όσο και για τη νομική μορφή του, με βάση τις απαιτήσεις του νόμου, αλλά και τις ειδικότερες ανάγκες των πελατών.

Οι υπηρεσίες της Eurofast καλύπτουν επίσης τα ζητήματα σύστασης, διοίκησης και λογιστικής οργάνωσης των επενδυτικών οργανισμών. Παρέχουμε υποστήριξη για τη διαδικασία αδειοδότησης και καθοδήγηση κατά τη σύνταξη του σχεδίου διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων, στην υποβολή εκθέσεων, πάνω σε ζητήματα νομοθετικής συμμόρφωσης και για τις διαδικασίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για τα επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη της επιχείρησης, βάσει των οδηγιών της σχετικής νομοθεσίας. Παρέχουμε συνεχή υποστήριξη για τις υπηρεσίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου καθώς και για τη νομική συμμόρφωση και την υποβολή εκθέσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Η Eurofast μπορεί να συνδράμει τους πελάτες της στην ίδρυση οργανισμών επενδύσεων σε πολλά κράτη εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους, την επενδυτική στρατηγική, τις απαιτήσεις τους, καθώς και τις φορολογικές επιπτώσεις.

Διαχειριστές Οργανισμών Επενδύσεων

Οι Διαχειριστές Οργανισμών Επενδύσεων οφείλουν να λάβουν τη σχετική άδεια που απαιτείται από τη νομοθεσία για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων. Η Eurofast μπορεί να σας συμβουλεύσει ως προς το εάν κάποιος Διαχειριστής Οργανισμού Επενδύσεων υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για την άδεια αυτή, και εάν ναι, να βοηθήσει στη σύνταξη και την υποβολή της σχετικής αίτησης. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη στη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και του καταστατικού ανωνύμων εταιρειών, καθώς και καθοδήγηση ως προς την οργανωτική δομή της εταιρείας.