Προς διαβούλευση το σχέδιο της Υ.Α. για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/2015.

Greece/April 2015

Tο Υπουργείο Οικονομικών ανάρτησε στο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, με το οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/2015.

Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, με το οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/2015 (Α’32).

Η υπουργική απόφαση μεταξύ άλλων ορίζει πως:

Οι συναλλαγές που εμπίπτουν στο άρθρο 21 του Ν.4321/2015 δύναται να προεγκριθούν μέσω ηλεκτρονικής δηλωτικής διαδικασίας η οποία απαλλάσσει το φορολογούμενο   από την υποχρέωση προκαταβολής του φόρου που προβλέπεται στο συγκεκριμένο άρθρο. Η εξαίρεση από την προκαταβολή φόρου χορηγείται εφόσον ο φορολογούμενος γνωστοποιήσει την εν λόγω συναλλαγή στη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ημερών  από την ολοκλήρωσή της συναλλαγής και εφόσον πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η  προέγκριση της συναλλαγής χορηγείται αυτοδίκαια υπό ορισμένες προυποθέσεις  μεταξύ των οποίων και όταν για τη  συγκεκριμένη συναλλαγή, υπάρχουν έγγραφα διακίνησης από τη χώρα έκδοσης του τιμολογίου, τα οποία πιστοποιούν την πραγματοποίηση της μεταφοράς και τη λήψη των αγαθών, ή στην περίπτωση των υπηρεσιών, η παροχή της υπηρεσίας διενεργείται από τη χώρα έκδοσης του τιμολογίου, και υπάρχει πρωτόκολλο ολοκλήρωσης και παράδοσης-παραλαβής έργου.

Στην περίπτωση κατά την οποία με την επεξεργασία της δήλωσης προκύψει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προέγκρισης της συναλλαγής, η Φορολογική Διοίκηση, εκδίδει εντολή ελέγχου, με σκοπό να εξετάσει αν οι συγκεκριμένες δαπάνες αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή.

Εάν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που είχαν συμπεριληφθεί στη δήλωση γνωστοποίησης της συναλλαγής του υπόχρεου, ή εάν διαπιστωθεί ότι η συναλλαγή έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό  τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή ,τότε καταβάλεται αναδρομικά ο προκαταβλητέος φόρος του άρθρου 21 του Ν.4321/2015 και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4174/2013.

Επίσης σύμφωνα με το σχέδιο της υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι ο προκαταβλητέος φόρος καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εάν δεν υποβληθεί η σχετική δήλωση γνωστοποίησης της συναλλαγής. Ενώ στη περίπτωση που η υπό εξέταση συναλλαγή αφορά συνήθη και πραγματική συναλλαγή, ο προκαταβλητέος φόρος επιστρέφεται εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση του ελέγχου. Ο Φόρος επιστρέφεται τέλος εντός 3 μηνών από τη δήλωση του υπόχρεου εάν δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Στο άρθρο 4 της Υπουργικής απόφασης ορίζονται οι εξαιρέσεις υπαγωγής στο άρθρο 21 του Ν.4321/2015 και εγείρονται νέα ερωτηματικά για τα περιεχόμενα του Φακέλου Τεκμηρίωσης. Πιο συγκεκριμένα  από την εφαρμογή του άρθρου 21 του ν.4321/2015 εξαιρούνται:

  • Συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων.
  • Συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. (ζ) ν.4172/2013, οι οποίες έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4172/2013 και των άρθρων 21 και 22 του ν.4174/2013.
  • Συναλλαγές που αφορούν ενδοομιλικές πληρωμές τόκων και δικαιωμάτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 63 παρ.2 του ν.4172/2013.

Το άρθρο 21 περ. (γ) τίθεται σε εφαρμογή μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η ημεδαπή επιχείρηση είτε πραγματοποιεί συναλλαγή με όρους διαφορετικούς από αυτούς που θα ίσχυαν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, είτε δεν υπάρχει τεκμηρίωση στο πλαίσιο του φακέλου τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών .

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι δαπάνες που καταβάλλονται σε συνδεδεμένα πρόσωπα, πριν τη λήξη της προθεσμίας για την σύνταξη του φακέλου τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών του αντίστοιχου φορολογικού έτους, θα υποστηρίζονται από τον φάκελο τεκμηρίωσης του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους πράγμα που σημαίνει πως ο φάκελος Τεκμηρίωσης πλέον θα περιλαμβάνει και τις δαπάνες  που διενεργήθηκαν εντός 4 μηνών από το τέλος του Φορολογικού έτους καθώς  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4174/2013 παρ.3 ο Φάκελος Τεκμηρίωσης που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους.

Ορίζεται ρητά ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 21 του ν.4321/2015 εφαρμόζονται και για όσες συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν είναι υπόχρεες κατάθεσης φακέλου τεκμηρίωσης.

Τέλος αποσαφηνίζεται και ορισμός της «εν τοις πράγμασι» συνδεδεμένης επιχείρησης της περίπτωσης γ’ του άρθρου 21 του ν.4321/2015, ο οποίος ταυτίζεται με τον ορισμό του «συνδεδεμένου προσώπου», του άρθρο 2 (ζ) του ν.4172/2013.

Η απόφαση αυτή ισχύει για εκδιδόμενα τιμολόγια μετά την 1/9/2015.

Anastasia Sagianni
Eurofast Global, Athens Office
anastasia.sagianni@eurofast.eu
tel: +30 210 8257720-22
www.eurofast.eu