Προθεσμίες για τους φόρους του 2016 στην Ελλάδα

i. Στις 20 Ιουνίου είναι η προθεσμία για να δηλωθούν τα εισοδήματα που προήλθαν από μερίσματα, τόκους και επενδύσεις εκμεταλλεύσεις.

ii. Τέλη Μαΐου η υποβολή ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

iii. Μέχρι 15 έκαστου μήνα γίνεται η καταβολή χαρτοσήμου για δάνεια που συνάφθηκαν και καταχωρήθηκαν στα λογιστικά βιβλία του προηγούμενου μήνα μεταξύ εμπορικών ή μεταξύ εμπορικών εταιριών, καθώς και μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιριών και οποιουδήποτε τρίτου.

iv. Μέχρι 30/31 έκαστου μήνα γίνεται η υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων χρεωστικών, πιστωτικών ή μηδενικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ προηγούμενου μήνα στην ιστοσελίδα TAXISNET και καταβολή του οφειλόμενου φόρου των χρεωστικών δηλώσεων.

v. Μέχρι 30/31 έκαστου μήνα η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων μισθολογικής περιόδου του προηγούμενου μήνα.

vi. Μέχρι 30/31 έκαστου μήνα η υποβολή της Α.Π.Δ για τη μισθολογική περίοδο του προηγούμενου μήνα.

vii.Τέλη Ιουνίου η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για την προηγούμενη διαχειριστική χρήση.