Πιο γρήγορα και πιο εύκολα η σύσταση εταιρίας στην Ελλάδα

Με το νόμο 4441/2016 (ΦΕΚ Α 27/6.12.2016) υιοθετήθηκαν διατάξεις με σκοπό την απλοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών μίας στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων που καθιέρωσε για πρώτη φορά ο καταργούμενος νόμος 3853/2010(ΦΕΚ Α΄90). Στο πνεύμα αυτό εισήχθησαν η ηλεκτρονική (χωρίς ανθρώπινη επαφή) σύσταση επιχειρήσεων, καθώς και άλλες αλλαγές στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ) με στόχο τη μείωση του χρόνου και του κόστους σύστασης επιχειρήσεων.

Πεδίο Εφαρμογής
Στο άρθρο 1 ο νόμος διασαφηνίζει ρητά ότι εφαρμόζεται στις ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και ετερόρρυθμες (Ε.Ε.) εταιρείες, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε). Εξαιρούνται δε ρητά από το πεδίο εφαρμογής του α) οι τράπεζες, ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες με εισηγμένες μετοχές στο χρηματιστήριο Αθηνών και οι ανώνυμες εταιρείες του ΝΔ 608.1970» περί εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων», β) οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, γ) εταιρείες των οποίων η σύσταση προέρχεται από μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις υπαρχουσών εταιρειών, δ) εταιρείες των οποίων ειδική νομοθεσία που διέπει της σύστασή τους απαιτεί την έγκριση της σύστασης από αρμόδια διοικητική αρχή και ε) και τέλος, άλλες περιπτώσεις που ρητά εξαιρούνται από ειδικές διατάξεις νόμων.

Καινοτομίες του νόμου 4441/2016:

Α. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) : Πλέον οι ιδρυτές από μόνοι τους θα μπορούν να υποβάλουν και διαχειρίζονται ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως, χωρίς την παρέμβαση των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (χωρίς δηλαδή το ΓΕΜΗ για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. ή Συμβολαιογράφο για Ε.Π.Ε. και Α.Ε, αλλά και Ι.Κ.Ε π.χ. σε περίπτωση εισφοράς ακινήτου), μέσω της ‘Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης» (e-ΥΜΣ), τις αιτήσεις σύστασης και καταχώρισης των εταιρειών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται α) αποκλειστικά και μόνο από τους ιδρυτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), β) εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και γ) μόνο εφόσον χρησιμοποιούν τα πρότυπα καταστατικά που προβλέπονται στον ίδιο νόμο, που πρέπει να ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση.
Στην περίπτωση που η εταιρεία συσταθεί μέσω e-ΥΜΣ ο ενδιαφερόμενος θα επωφεληθεί του μειωμένου Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης, που ανέρχεται μόλις στο 30% του προβλεπόμενου για την Υπηρεσία Μιας Στάσης. Οι εταιρείες που θα συσταθούν μέσω e-ΥΜΣ εντός του πρώτου έτους από τη θέση σε ισχύ του νόμου δεν θα πληρώσουν γραμμάτιο.

Β. Σύσταση Α.Ε. & Ε.Π.Ε χωρίς συμβολαιογράφο: Για πρώτη φορά προβλέπεται η σύσταση ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης χωρίς συμβολαιογράφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδρυτής θα χρησιμοποιεί ως καταστατικό αυστηρά το πρότυπο κείμενο του νόμου. Η σύσταση με συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν καταργείται αλλά διατηρείται ως επιλογή τόσο για τις Α.Ε., τις Ε.Π.Ε. ή όταν το προβλέπει ο νόμος (σύσταση εταιρείας με εισφορά ακινήτου κλπ).

Γ. Μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Ε.: Επιπλέον με το νόμο αυτό δόθηκε η δυνατότητα μετατροπής ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη μετά από ομόφωνη απόφαση των ομόρρυθμων εταίρων είτε α) με την είσοδο νέου εταίρου με την ιδιότητα ετερορρύθμου εταίρου, είτε β) με την μετατροπή της ιδιότητας ενός ή περισσότερων ομόρρυθμων σε ετερόρρυθμο/ους. Ωστόσο, στη β’ περίπτωση ο εκάστοτε ομόρρυθμος εταίρος ο οποίος μετατράπηκε σε ετερόρρυθμο εταίρο εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον και απεριόριστα επί πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή της εταιρείας για όσες εταιρικές πράξεις γεννήθηκαν μέχρι την καταχώρηση της μετατροπής στο Γ.Ε.Μ.Η., εκτός εάν οι δανειστές της εταιρείας είχαν συναινέσει στην μετατροπή της εταιρείας.

Δ. Κατάργηση Παραβόλου: Καταργήθηκε το παράβολο προελέγχου επωνυμίας στο οικείο επιμελητήριο κατά τη σύσταση Εταιρείας.

Αναμφισβήτητα οι παραπάνω νέες προβλέψεις επιταχύνουν τις διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων και εξοικονομούν κόστος για τους επιχειρηματίες, ωστόσο βρισκόμαστε ακόμη σε αναμονή της έναρξης λειτουργίας της «e-YΜΣ» και της έκδοσης ορισμένων Υ.Α. για την υλοποίηση του εν λόγω νόμου.

Το Νομικό Τμήμα της Eurofast Global Ltd στην Αθήνα βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας λύσει κάθε απορία και να σας βοηθήσει σχετικά με την ίδρυση της δικής σας εταιρείας και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σας πλάνου.

Μαρία Σαραντοπούλου, Νομική Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Τηλ: +30 210 8257720
Email: maria.sarantopoulou@eurofast.eu