ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Μία ριξηκέλευθη απόφαση εκδόθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με την ψήφιση του Άρθρου 171 του Ν.4972/2022.

Το ΦΕΚ που φέρει ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου, ανοίγει το δρόμο σε αντίστροφες αναμορφώσεις που μειώνουν τα φορολογικά αποτελέσματα συνδεδεμένων Ελληνικών οντοτήτων.

Προυπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι να έχει διεξαχθεί φορολογικός έλεγχος στο μέρος που προέκυψε ισόποση αύξηση των φορολογητέων αποτελεσμάτων και να έχει εξοφληθεί ο αντίστοιχος φόρος.

Στη συνέχεια, το άλλο μέρος της συναλλαγής μπορεί να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της αντίστροφης φορολογικής αναμόρφωσης, αλλά θα πρέπει μαζί να κατατεθεί και η έκθεση ελέγχου του πρώτου υπαγόμενου στο φόρο.

Πιο συγκεκριμένα: “Κατ’ εξαίρεση, εάν κατά την παρ. 1, στα κέρδη νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, τα οποία υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα, περιληφθούν κέρδη τα οποία υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα στο όνομα συνδεδεμένου προσώπου κατά την έννοια του άρθρου 2 και έχουν προκύψει κατόπιν φορολογικού ελέγχου του πρώτου υπαγόμενου στον φόρο νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, δύναται το δεύτερο υπαγόμενο στον φόρο, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα να ζητήσει ανάλογη προσαρμογή στα φορολογητέα κέρδη του, κατόπιν υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης που συνοδεύεται από γνωστοποίηση της οικείας έκθεσης ελέγχου του πρώτου υπαγόμενου στον φόρο.”

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Κα Αναστασία Σαγιάννη, Επικεφαλής Φορολογικού & Ενδοομιλικών Συναλλαγών ή στην Κα Μαρία Αναστασίου, Σύμβουλο Ενδοομιλικών Συναλλαγών στο γραφείο της Eurofast στην Ελλάδα, στο athens@eurofast.eu

Η Eurofast είναι ένας συμβουλευτικός οργανισμός επιχειρήσεων που απασχολεί τοπικούς συμβούλους σε περισσότερες από 24 πόλεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή . Ο Οργανισμός λειτουργεί ως one-stop-shop για επενδυτές και εταιρείες που αναζητούν επαγγελματικές υπηρεσίες σε θέματα Φορολογίας & Ενδοομιλικών Συναλλαγών – Μισθοδοσίας & Απασχόλησης – Λογιστικής & Φορολογικής Συμμόρφωσης – Συμβουλευτικής.

Anastasia Sagianni Eurofast

Anastasia Sagianni
Service Line Leader in Tax & Transfer Pricing
Eurofast Athens
athens@eurofast.eu

Maria Anastasiou Eurofast

Maria Anastasiou
Transfer Pricing Advisor
Eurofast Athens
athens@eurofast.eu