Μερίσματα από Κύπρο; Φορολογικός Χειρισμός

Φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, δύναται να πληρώνουν μειωμένο ή ακόμη και μηδενικό  φόρο στην Ελλάδα, ανάλογα με την περίπτωση, για τα μερίσματα που λαμβάνουν ως μέτοχοι εταιρειών με έδρα την Κύπρο.

Ειδικότερα το άρθρο 21 της Σύμβασης περί αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας -Κύπρου, το οποίο στην παράγραφο 2 αναφέρει ότι : «..ο Κυπριακός Φόρος ο καταβλητέος συμφώνως προς την φορολογική νομοθεσία της Κύπρου είτε αμέσως είτε εμμέσως δια παρακρατήσεως,  σε σχέση προς εισόδημα προερχόμενο εκ πηγών εντός της Κύπρου, θα παρέχεται ως πίστωση έναντι του Ελληνικού φόρου του καταβλητέου επί του εισοδήματος τούτου. Εάν το εισόδημα τούτο είναι σύνηθες μέρισμα καταβαλλόμενο από Εταιρεία κατοίκου Κύπρου, η πίστωση θα λαμβάνει υπ΄όψιν (πλέον του Κυπριακού φόρου σε σχέση με το μέρισμα) τον Κυπριακό φόρο τον καταβλητέο από την εταιρεία σε σχέση με τα κέρδη της. …»

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 9 του Ελληνικού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Νόμος 4172/2013) “1. Εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ένας φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του εν λόγω φορολογούμενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα. …»

Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ. 2. του ίδιου ως άνω άρθρου «Η μείωση του φόρου εισοδήματος που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.»

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων, ο καταβληθείς εταιρικός φόρος στην Κύπρο με συντελεστή 12,5% δύναται να πιστωθεί έναντι του πληρωτέου φόρου επί των μερισμάτων  στην Ελλάδα με συντελεστή 10% σήμερα και 15% από 1.1.2017, που έλαβε μέτοχος από εταιρεία με φορολογική κατοικία στην Κύπρο. Σε περίπτωση που ο πληρωτέος φόρος επί των μερισμάτων είναι ίσος ή μικρότερος από εταιρικό φόρο που πληρώθηκε στην Κύπρο ο τελικός πληρωτέος φόρος στην Ελλάδα για τα μερίσματα είναι μηδενικός. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι με βάση την Κυπριακή φορολογική νομοθεσία μηδενικός είναι και ο Κυπριακός φόρος επί των μερισμάτων που διανέμει η κυπριακή εταιρεία σε αλλοδαπούς μετόχους της.

Σε κάθε περίπτωση η μείωση του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του πληρωτέου φόρου στην Ελλάδα. Επομένως, εάν  φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή είναι υψηλότερος από το φόρο που αναλογεί για το εν λόγω εισόδημα στην Ελλάδα, δεν διενεργείται επιστροφή του επιπλέον φόρου αλλοδαπής στο φορολογούμενο.

Αναμφισβήτητα, η δυνατότητα της πίστωσης του εταιρικού φόρου στην Κύπρο έναντι του προσωπικού φόρου επί των μερισμάτων στην Ελλάδα, συνιστά ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα που παρέχονται σε όσους κατοίκους Ελλάδας επενδύουν στην Κύπρο.

Φυσικά, οι εταιρείες με έδρα στην Κύπρο θα πρέπει να έχουν πραγματική υπόσταση και λειτουργία και να παρουσιάζουν μία διάφανη εικόνα ως προς τις συναλλαγές τους, διαφορετικά οι Ελληνικές φορολογικές αρχές ενδέχεται να μην αναγνωρίσουν τα φορολογικά πλεονεκτήματα κατά τη διενέργεια ελέγχου. Για την τεκμηρίωση της υπόστασης σίγουρα δεν αρκεί μόνο μία τηλεφωνική γραμμή και έδρα, αλλά απαιτείται πραγματική φυσική παρουσία της εταιρείας (οργανωμένο γραφείο, μισθωτοί υπάλληλοι κλπ.) και γενικά η Κύπρος, μεταξύ άλλων, να αποτελεί τον τόπο/κέντρο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας.

Ωστόσο, κάθε υπόθεση θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά με βάση τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της και γενικά τα πραγματικά δεδομένα.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Μαρία Σαραντοπούλου

Τηλέφωνο: 0030 210 82 57 720

E-mail: maria.sarantopoulou@eurofast.eu

Άντρη Χριστοδούλου

Τηλέφωνο: 00357 22699222

E-mail: andri.christodoulou@eurofast.eu