ΚΥΠΡΟΣ: O 13ος και 14ος ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Στην Κύπρο δεν υπάρχει νομοθεσία η οποία να υποχρεώνει τους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα να καταβάλλουν τα πιο πάνω ωφελήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον περί Ενημέρωσης του Εργοδοτούμενου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη Σχέση εργασίας Νόμο, ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώσει τον εργοδοτούμενο γραπτώς μέσω συλλογικής σύμβασης ή σύμβασης εργασίας για την καταβολή τους ή όχι.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ακολουθούν σχετικές διευκρινίσεις αναφορικά με το χειρισμό των πληρωμών εισφορών 13ου και 14ου μισθού:

  • Ο 13ος και 14ος μισθός εκεί όπου δίδονται, δηλώνονται σε ξεχωριστές καταστάσεις αποδοχών και εισφορών από τους μισθούς της αντίστοιχης περιόδου. Συγκεκριμένα πρώτα καταβάλλονται οι εισφορές του μηνός Απριλίου ή Μαΐου και αντίστοιχα του Δεκεμβρίου με το είδος των αποδοχών να χαρακτηρίζονται ως Κανονικές και ακολούθως καταβάλλονται οι εισφορές του 13ου και 14ου μισθού, ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη το σύνολο των ασφαλιστέων αποδοχών για τις εκάστοτε περιόδους, είτε αφορούν Ιανουάριο έως Απρίλιο – Μάιο, είτε Ιανουάριο έως Δεκέμβριο του ίδιου έτους. 

Σε περιπτώσεις όπου οι αποδοχές του εργοδοτούμενου είναι μεγαλύτερες ή ίσες από το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, που ενδεικτικά για το έτος 2023 είναι €5005 όσον αφορά τους μηνιαίους εργοδοτούμενους και €1155 για τους εβδομαδιαίους, θα πρέπει να δηλώνονται οι κανονικές αποδοχές της περιόδου, που σημαίνει ο κανονικός μισθός και μηδέν ασφαλιστέες αποδοχές για 13ο και 14ο μισθό ή άλλες Μη Κανονικές Αποδοχές.

  • Επιπρόσθετα στις καταστάσεις αποδοχών και εισφορών που αφορούν ωφελήματα 13ου και 14ου μισθού, δηλώνονται οι πραγματικές αποδοχές για σκοπούς πληρωμής εισφορών στα Ταμεία Κοινωνικής Συνοχής και Σχεδίου Υγείας.
  • Εν κατακλείδι και σύμφωνα με τα πιο πάνω, η διαφορά των ασφαλιστέων αποδοχών μέχρι το ανώτατο όριο για την περίοδο που αφορά, ασφαλίζεται στις Μη Κανονικές Αποδοχές (δηλαδή στον 13ο και 14ο μισθό αντίστοιχα).
Papademetriou Yianna Eurofast

Yianna Papademetriou
Payroll Specialist
Eurofast Nicosia
nicosia@eurofast.eu