ΚΥΠΡΟΣ : ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ)

Μετά από σχετική ανακοίνωση του τμήματος φορολογίας και σύμφωνα με τον κανονισμό 24, των περί Φ.Π.Α. της Κύπρου κανονισμών του 2001, όταν άτομα υποκείμενα στο φόρο εντοπίζουν λάθη σε δηλώσεις Φ.Π.Α., οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις, καταχωρώντας τα λάθη στην δήλωση Φ.Π.Α. της τρέχουσας περιόδου νοουμένου ότι τηρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • Τα λάθη που εντοπίστηκαν να αφορούν την περίοδο 3 ετών από το τέλος της καθορισμένης φορολογικής περιόδου αλλά και της λανθασμένης φορολογικής δήλωσης
  • Το άθροισμα των λαθών τόσο του φόρου εκροών όσο και του φόρου εισροών για λάθη που έχουν εντοπιστεί προηγουμένως σε φορολογικές δηλώσεις να μην ξεπερνά τα € 1708,60

Σε πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις και σύμφωνα με τον κανονισμό 25 των περί Φ.Π.Α. κανονισμών και εφόσον η δήλωση έχει υποβληθεί οριστικά, μπορεί να υποβληθεί και σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τμήμα φορολογίας μέσω της πλατφόρμας TAX FOR ALL με την επιλογή ως θέμα: ‘’Τροποποίηση δήλωσης’’.

Στο πιο πάνω αίτημα είναι αναγκαίο να αναφερθούν επαρκώς τα λάθη που έχουν εντοπιστεί και αν είναι απαραίτητο να μεταφορτωθούν και τα αποδεικτικά έγγραφα.

Το πιο πάνω αίτημα θα λάβει αύξων αριθμό από το σύστημα του τμήματος φορολογίας και θα τύχει αντίστοιχου χειρισμού από τους λειτουργούς του τμήματος.

Η δυνατότητα τροποποίησης της φορολογικής δήλωσης ισχύει από τις 17 Σεπτεμβρίου 2023.

Papademetriou Yianna Eurofast

Yianna Papademetriou
Payroll Specialist
Eurofast Nicosia
nicosia@eurofast.eu