Έλεγχος – επισκόπηση: Το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκοπήσεων (ISRE) 2400

[print-me]

Στην εποχή που η διαφάνεια των οικονομικών καταστάσεων καθίσταται αναγκαία και χρήσιμη για τις Εταιρίες, ο έλεγχος- επισκόπηση είναι η ιδεατή λύση για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜμΕ), για την αύξηση της αξιοπιστίας των Χρηματοοικονομικών τους Καταστάσεων.

Καθώς η εξαίρεση των ΜμΕ από τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη, καθώς στην Ελλάδα τα όρια υποχρεωτικού ελέχγου είναι ακόμα υψηλά (8 εκ κύκλος εργασιών, 4 εκ σύνολο ενεργητικού, 50 άτομα προσωπικό), η ζήτηση για διασφάλιση μη ελεγκτικών και συναφών υπηρεσιών αυξάνεται.

Η Eurofast Audit A.E. προσφέρει την δυνατότητα να βοηθήσει τους πελάτες της, που είναι ΜμΕ, να καθορίσουν το επίπεδο διασφάλισης επί των οικονομικών καταστάσεων που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους και επιθυμούν και να αποκτήσουν περαιτέρω διαφάνεια οι οικονομικές τους καταστάσεις έναντι των μετόχων, της διοίκησης, των τραπεζών, αλλά και σε ενδιαφερόμενους τρίτους.

Η επισκόπηση λειτουργεί σαν ένα ανεξάρτητο ‘φρέσκο μάτι’ επί των λογιστικών και φορολογικών θεμάτων της Εταιρείας και είναι σε θέση να φέρει στην επιφάνεια τα προβλήματα που οι Εταιρείες αντιμετωπίζουν και να δώσει τις αναγκαίες λύσεις.

Το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκοπήσεων (ISRE) 2400 (Αναθεωρημένο) με τίτλο: «Αναθέσεις επισκόπησης ιστορικών οικονομικών καταστάσεων» του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Προτύπων Διασφάλισης (IAASB), εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2012 και είναι κατάλληλο για την περίσταση καθώς το κόστος του είναι σαφώς πιο ανταγωνιστικό έναντι του τακτικού ελέγχου.

Ανδρέας Ανδρέου
FCCA, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
andreas.andreou@eurofast.eu