Επαγγελματική Οργάνωση Εργοδοσίας

peo

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την Επαγγελματική Οργάνωση Εργοδοσίας, οι οποίες διασφαλίζουν την συμμόρφωση με τη νομοθεσία, μειώνουν τα έξοδα, περιορίζουν τις ευθύνες, απελευθερώνουν τους πόρους και σας απαλλάσσουν από το άγχος, καθώς έμπειροι επαγγελματίες διαχειρίζονται τις σημαντικές ευθύνες της εταιρείας σας. Με την Eurofast, μπορείτε να επικεντρώσετε τις υπηρεσίες διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στους ίδιους τους ανθρώπους και όχι στη γραφειοκρατία.

Η χρήση υπηρεσιών επαγγελματικής οργάνωσης εργοδοσίας παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για την επιχείρησή σας όσο και για τους υπαλλήλους σας. Όταν παίρνουμε τη θέση του «συν-εργοδότη» των υπαλλήλων των πελατών μας, αναλαμβάνουμε πολλές από τις διοικητικές υποχρεώσεις και ευθύνες που πηγάζουν από τις εργασιακές σχέσεις με τους υπαλλήλους.

Η Eurofast παρέχει εξωτερικές υπηρεσίες εργοδοσίας* στους πελάτες της, καθώς και υπηρεσίες μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.

Οι υπηρεσίες Επαγγελματικής Οργάνωσης Μισθοδοσίας και συναφείς υπηρεσίες:

  • Επίσημη απασχόληση εξειδικευμένων επαγγελματιών σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία.
  • Υπηρεσίες διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.
  • Παροχή συμπληρωματικών εγχειριδίων για εργαζομένους, πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών.
  • Προγραμματισμός και διαχείριση παροχών
  • Αμοιβές των εργαζομένων
  • Διαχείριση μισθοδοσίας.
  • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία και λοιπές ευθύνες που σχετίζονται με τους εργαζομένους.
  • Συνδρομή για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας.
  • Συνεχής υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ομάδα Επαγγελματικής Οργάνωσης Εργοδοσίας της Eurofast.

 

* Οι υπηρεσίες αυτές δεν παρέχονται σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Eurofast. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.